Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je een beknopt antwoord op de vragen die ons onderzoeksteam bereiken. Bij elke nieuwe vraag vullen we de pagina aan.

Alle veelgestelde vragen en meer gedetailleerde antwoorden vind je, gebundeld in één document, terug in onze bibliotheek.

Heb je zelf een vraag? Laat het weten via het contactformulier. Ons onderzoeksteam volgt elke vraag op.

Wat is de impact van het project (opwaardering kanaal Bossuit-Kortrijk en herinrichting R8) op het wegverkeer?

Wat betekent dit in het bijzonder voor het centrum van Kuurne?
En wat met het bijkomend vrachtverkeer omwille van een nieuw regionaal overslagcentrum?
 

 • De opwaardering van het kanaal leidt niet tot wijzigingen in het wegverkeer.
 • Wel stellen we vast dat het wegverkeer, onafhankelijk van het project, in de toekomst verder zal toenemen met een hogere verkeersdruk tot gevolg. Dit vereist duurzame mobiliteitsoplossingen als alternatief voor het wegverkeer. Met goederentransport via het water in plaats van met vrachtwagens, en met een sterker fietsnetwerk komt PLAN B-K hieraan tegemoet.
 • Bijkomende overslagpunten veroorzaken geen noemenswaardige wijzigingen in het lokale wegverkeer.
 • Een herinrichting van de R8 moet gebeuren met twee aansluitingscomplexen:
  • Het vervangen van de twee huidige aansluitingen op de R8 (met name de kruispunten aan de Gentsesteenweg en het op- en afrittencomplex Stasegem) door één nieuw aansluitingscomplex leidt tot ernstige en ongewenste verschuivingen. De verkeersdruk op lokale wegen zou toenemen, ondermeer ter hoogte van het centrum van Kuurne.
  • Het vervangen van de twee huidige aansluitingen op de R8 door twee nieuwe aansluitingscomplexen zorgt ervoor dat het verkeer de gewenste routes volgt: meer verkeer op de R8 en minder verkeer op de lokale wegen, ook ter hoogte van het centrum van Kuurne.

Lees het Q&A document in de bibliotheek voor meer gedetailleerde informatie over deze vraag. U vindt er ook schetsen en simulaties van de verschillende mogelijke scenario’s.

 

De opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk heeft een impact op de natuur in de regio. Hoe groot is deze impact?

En hoe worden negatieve effecten gemilderd of gecompenseerd? Wat wordt bedoeld met ‘inbreiding in het natuurgebied van de Oude Leiearm Kuurne’? (zoals vermeld in het geïntegreerd onderzoek)

 

 • De impact op natuurwaarden in de regio verschilt per segment van het kanaal.
 • Tussen Bossuit en de La Flandrebrug is het kanaal al voldoende breed. Er zijn weinig ingrijpende infrastructuurwerken nodig. De opwaardering is zelfs een kans om de huidige - vaak verharde - oevers meer natuurlijk te maken.

In het afwaartse segment tussen de R8 en de Leie zijn de werken het meest ingrijpend. Ieder tracéalternatief heeft een andere impact op natuurwaarden.

 • Rechtdoortracé: aan natuurwaarden zoals Venning en Oude Leiearm wordt niet geraakt. Wel aan de bomenrijen en het stadsgroen langs het kanaal.
 • Bypasstracé: dwarst de Venning en heeft daardoor een grote impact op dit groengebied. Ook de zuidelijke rand van de Oude Leiearm wordt geraakt.
 • Ringtracé: raakt het groengebied de Venning en Oude Leiearm. De impact wordt hierbij veroorzaakt door zowel het kanaal als de herinrichting van de R8. De precieze impact is afhankelijk van de onderlinge ligging van het kanaal en de R8 (naast elkaar, met een onderlinge tussenafstand of gekruist).

In elk van de gevallen wordt de impact op natuurwaarden zoveel als mogelijk gemilderd en vanuit de geïntegreerde benadering van het project worden bijkomende mogelijkheden aangereikt om natuur te versterken. Hiervoor werd een breed pakket aan natuurherstel- en ontwikkelingsmogelijkheden samengesteld.
Behalve compenserende en milderende maatregelen bevat dit brede pakket ook bijkomende ingrepen gericht op natuurontwikkeling.
De voorgestelde ingrepen situeren zich allen in de regio, zoveel mogelijk in en nabij het project, en werken verder op de aanwezige natuurwaarden.

 • Met inbreiding wordt bedoeld: het versterken van de natuur in het natuurgebied en het verhogen van de kwaliteit binnen de beschikbare oppervlakte.
 • Deze maatregel werd aangereikt via overleg met de klankbordgroep, een groep waarin o.a. natuurverenigingen vertegenwoordigd zijn en die mee de studie begeleidt.
 • In de Oude Leiearm werd al concreet een zone aangeduid waar de huidige natuurwaarden van de aanwezige graslanden en ruigten kunnen worden versterkt en verder ontwikkeld.
 • De inbreiding is onderdeel van een pakket milderende maatregelen en aanbevelingen om natuurherstel- en ontwikkeling te realiseren in de regio. De maatregel is dus zeker niet de enige en wordt aangevuld met bijkomende ingrepen.

Lees ook het Q&A document in de bibliotheek voor meer gedetailleerde informatie over deze vraag.

Waarom betekent PLAN B-K ook een meerwaarde voor de regio?

Kunnen deze kansen ook onafhankelijk van dit project gerealiseerd worden?

Er zijn verschillende initiatieven lopende om de regio sterker te maken. Ook kent de regio een aantal knelpunten, klein en groot. Door extra ingrepen op te nemen in het project, kunnen deze initiatieven versneld gerealiseerd en knelpunten weggewerkt worden. Voorbeelden zijn (niet limitatief):

 • Versterken van het fietsnetwerk met een fietsbrug aan de Transfosite, het wegwerken van de onveilige punten aan de N391, …;
 • Realiseren van natuurvriendelijke oevers en verbinden van de natuur langs het kanaal met omliggende natuurwaarden zoals het Banhoutbos, Lettenhofpark, kasteelpark Bossuit, …;
 • Realiseren van een meer flexibel en toekomstvast systeem om het kanaal en de gebruikers (zoals het drinkwaterproductiecentrum) te voorzien van oppervlaktewater;
 • Opwaarderen van het New Foundland monument en zijn omgeving;
 • Intensifiëren van de stedenbouwkundige ingrepen in de omgeving van het project (vnl afwaarts in de zone Kortrijk-Harelbeke-Kuurne) waarbij een (gedeeltelijk) herinrichting van het openbaar domein met (ver)nieuwde pleinen, parken, kaaien, … Zo ontstaan aangename ontmoetingsplekken in de wijk;
 • Ook kan het project de noodzakelijke ingrepen aan de weginfrastructuur (R8) versnellen.

Indien PLAN B-K niet wordt uitgevoerd, betekent dit ook dat bovenvermelde opportuniteiten niet worden gerealiseerd binnen dit project. Om deze te realiseren zal moeten gezocht worden naar andere initiatieven en initiatiefnemers (en bijhorende middelen). 

Wat zijn de voor- en nadelen van PLAN B-K?

De opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk maakt deel uit van het ambitieuze Europese programma om de binnenvaart te versterken en om op Europese schaal duurzaam goederentransport te realiseren. De opwaardering van het kanaal geeft zo mee vorm aan de noodzakelijk transitie in mobiliteit. Samengevat zorgt de opwaardering van het kanaal voor een volwaardige verbinding tussen de Leie en de Schelde, daar waar het kanaal op heden als een insteekdok fungeert voor de beroepsvaart. Het binnenvaartnetwerk wordt sterker en robuuster op regionaal, nationaal én internationaal niveau, waardoor transport over het water een aantrekkelijker vervoersalternatief wordt, concurrentieel met het transport via de weg. De opwaardering draagt bovendien ook bij tot de ontsluiting van de bedrijventerreinen, waardoor een potentieel aan watergebonden economische activiteiten kan gerealiseerd worden.

Maar het project gaat over meer dan louter de economische rendabiliteit. PLAN B-K heeft een bredere kijk op het kanaal dan louter een transportas voor beroepsvaart. Niet alleen de transportas wordt opgewaardeerd, ook de betekenis die het kanaal heeft op vlak van natuur, recreatie, watervoorziening, fietsnetwerk, … wordt versterkt. Zo geeft de opwaardering van het kanaal mee betekenis aan en vormt het project een hefboom voor de verdere ontwikkeling van de regio. Belangrijk hierbij is dat de negatieve effecten op de omgeving in belangrijke mate beperkt kunnen worden. Deze milderende maatregelen maken inherent deel uit van het project van de opwaardering.

Meer weten? Lees dan het uitgebreide antwoord in het Q&A document in de bibliotheek.