Privacy & Cookie Policy

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING VAN DE VLAAMSE WATERWEG NV

I. INLEIDING

A. RESPECT VOOR PRIVACY

De Vlaamse Waterweg nv vindt de bescherming van de privacy erg belangrijk. De Vlaamse Waterweg nv streeft ernaar (uw) persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop De Vlaamse Waterweg nv persoonsgegevens verwerkt over u als houder, gebruiker of eigenaar van aangelanden, cliënten, betrokkene of begunstigde (verder de ‘betrokkene’).

B. PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene genoemd in de privacywet). Het kan gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer (zelfs dat op het werk), een code, een wachtwoord, een bankrekeningnummer, een link met een bedrijf of andere personen, een e-mailadres, …

Een verwerking van gegevens is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer betrekking op de verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van de gegevens.

C. MEER INFORMATIE - VERWIJZING

Meer informatie over de privacywetgeving in België en de Europese Regulering GDPR vindt u op de website van de Belgische privacycommissie.

 

II. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De Vlaamse Waterweg nv is, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (beter bekend als de privacywet), verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van onder andere klanten. Dat houdt in dat De Vlaamse Waterweg verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten in verband met de verwerking van uw gegevens voor doeleinden die De Vlaamse Waterweg zelf bepaalt (zie hieronder Waarvoor verzamelt en verwerkt De Vlaamse Waterweg nv uw gegevens?).

De Vlaamse Waterweg nv heeft een Functionaris van de Gegevensbescherming (DPO). Deze is te bereiken op privacy@vlaamsewaterweg.be.

 

III. UW RECHTEN ALS UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT WORDEN

A. UW RECHTEN

Overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 heeft u, na schriftelijk verzoek, het recht om:

 • uw toestemming tot gegevensverwerking ten allen tijde in te trekken.
  Het intrekken van uw toestemming heeft evenwel geen impact op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde vóór de intrekking van uw toestemming.
 • inzage te verkrijgen tot uw persoonsgegevens of er een kopie van te verkrijgen.
 • uw onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of uw onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen.
 • uw persoonsgegevens te laten wissen, voor zover de verwerking niet nodig is voor de nakoming van een wettelijke of reglementaire verplichting, de vervulling van onze taak van algemeen belang, de instelling en uitoefening van een rechtsvordering of met het oog op de archivering.
 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
 • de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te verkrijgen, zodat uw persoonsgegevens naar u of naar een door u genoemde organisatie worden doorgezonden, indien dit technisch mogelijk is en de verwerking berust op uw toestemming of de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht en voor zover de verwerking niet nodig is voor de vervulling van onze taak van algemeen belang.
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van profilering of direct marketing of een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.
 • een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (zijnde de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens) wegens persoonsgegevensinbreuk. 

B. UITOEFENING

De tussenkomst van derden, bij de uitvoering van aan De Vlaamse Waterweg toevertrouwde opdrachten, belet niet dat u altijd De Vlaamse Waterweg als aanspreekpunt kunt beschouwen voor de uitoefening van uw rechten. Voor de uitoefening van die rechten (informeel) kan u zich richten tot:

De Vlaamse Waterweg nv

Havenstraat 44, 3500 Hasselt

Tel. 011 29 84 00 • Fax. 011 22 12 77

info@vlaamsewaterweg.be

 

Met uw eventuele klachten kunt u terecht bij de Ombudsdienst op https://www.vlaamsewaterweg.be/klachten of zich wenden tot onze Ombudsdienst op het nummer 02/553 02 22 of via mail klachten@vlaamsewaterweg.be

Als u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent. Bent u een (wettelijk) vertegenwoordiger, dan kunt u de rechten uitoefenen van de vertegenwoordigde.

Voor nadere informatie of als u niet akkoord gaat met het standpunt van De Vlaamse Waterweg nv, kunt u zich wenden tot de Belgische privacycommissie.

 

IV. BEVEILIGING EN CONFIDENTIALITEIT

Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens die relevant zijn voor het vervullen van hun opdracht. Die personen mogen de gegevens uitsluitend gebruiken indien en voor zover noodzakelijk voor het vervullen van hun opdracht. Ze zijn gehouden tot een strikte beroepsdiscretie en tot de naleving van alle technische voorschriften die strekken tot de vrijwaring van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de veiligheid van de systemen die ze bevatten.

De Vlaamse Waterweg nv neemt intern technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat (persoons)gegevens in handen komen van en verwerkt worden door onbevoegden of per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden. De lokalen, de servers, het netwerk, de overdrachten en de gegevens worden volgens interne regels beveiligd. Dat wordt op zijn beurt gecontroleerd onder het toezicht van een gespecialiseerde dienst.

Maar u kunt ook iets doen … Op bepaalde aspecten van de (technische) gegevensverwerking heeft De Vlaamse Waterweg nv geen of onvoldoende invloed. Dat is bijvoorbeeld het geval met het internet of mobiele communicatie (bijvoorbeeld smartphones), waar geen volledige veiligheid kan worden geboden. Als er (computer)criminelen aan het werk zijn, hackers bijvoorbeeld, kan niet worden verwacht dat De Vlaamse Waterweg nv er altijd zal (blijven) in slagen die effectief af te houden. Soms heeft De Vlaamse Waterweg nv er zelfs helemaal geen vat op, zoals wanneer iemand erin slaagt uw identificatiegegevens te bemachtigen door iets op uw computer te installeren (bijvoorbeeld het zogenaamde spyware) of door een nepwebsite te maken (het zogenaamde phishing). Vandaar dat wordt gevraagd dat ook u rekening houdt met de vaststelling dat bepaalde kanalen minder veilig zijn dan andere, bij het bezorgen van gegevens aan De Vlaamse Waterweg nvof bij het vragen aan De Vlaamse Waterweg nv om bepaalde gegevens aan u te bezorgen.

Actief kunt u ook maatregelen nemen om mogelijk misbruik te verhinderen of minstens te bemoeilijken, zoals:

 • antivirussoftware installeren en actualiseren,
 • uw toestel of toegangsmiddelen (zoals digipas) niet onbeheerd achterlaten en verlies van toegangsmiddelen onmiddellijk melden,
 • uw wachtwoorden strikt vertrouwelijk houden en sterk maken: onder andere geen voor de hand liggende termen of cijfers te gebruiken, door voldoende cijfers en letter te combineren, …
 • alert zijn voor eventuele ongewone elementen, zoals een ongebruikelijk websiteadres (bijvoorbeeld www2.planbk.be), vreemde verzoeken (bijvoorbeeld een vraag naar cliëntgegevens via e-mail), …

Hou er ook rekening mee dat sommige communicatiemiddelen (zoals e-mail) door een externe leverancier worden uitgebaat. Als De Vlaamse Waterweg nven u berichten uitwisselen via deze communicatiemiddelen, kunnen deze berichten mogelijk worden onderschept.

 

V. VERWERKERS IN OPDRACHT VAN DE VLAAMSE WATERWEG

Voor de uitvoering van een aantal verwerkingen doet De Vlaamse Waterweg nv een beroep op gespecialiseerde derden (verwerkers) die zowel in binnen- als buitenland actief zijn. Zij voeren dan verwerkingen uit in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv.

Bij dergelijke transfers gebeurt het dat gegevens terechtkomen in andere landen waarin zich gegevensverwerkingcentra (data centers) bevinden. De Vlaamse Waterweg nv zal er echter voor zorgen dat de gegevens binnen Europa blijven, waarvan de wetgeving in voorkomend geval dezelfde gegevensbescherming biedt die gelijkwaardig is aan de Belgische.

De Vlaamse Waterweg nv kan niet worden aansprakelijk gesteld wanneer die derden, conform in het buitenland opgelegde verplichtingen, persoonsgegevens van cliënten bezorgen aan lokale autoriteiten of als er zich bij die derde, ondanks redelijke maatregelen, incidenten voordoen.

 

VI. WAARVOOR VERZAMELT EN VERWERKT DE VLAAMSE WATERWEG UW PERSOONSGEGEVENS?

De Vlaamse Waterweg verzamelt en verwerkt uw gegevens voor diverse doeleinden en op basis van verschillende rechtvaardigingsgronden. Per doeleinde worden alleen de relevante gegevens verwerkt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens zo lang zo lang als nodig is om het doel van de verwerking te bereiken.

A. NALEVEN VAN DE WET

De Vlaamse Waterweg nv is op basis van diverse wettelijke bepalingen verplicht om mogelijks een aantal gegevens over u te verwerken, in het kader van:

 

Bijdragen aan betere mobiliteit

- Het verbeteren van de capaciteit van de waterwegen

- Het verder ontwikkelen en voeren van een maatschappelijk georiënteerd grondbeheer

- Het vergemakkelijken van toegang tot de waterweg en de overslag stimuleren

- Het verder ontwikkelen van de diversificatie van productgroepen of technieken

- Het ontwikkelen en stimuleren van het vervoer via de waterweg

 

Beveiligen van de bevolking en het beschermen van het patrimonium tegen schade van overstromingen

- Het verwezenlijken van infrastructuurwerken ter bescherming van de bevolking tegen waterschade

- Het beperken van schade door overstromingen

 

Duurzaam ontwikkelen van de waterweg

- Het bevorderen van bedrijfszekerheid van de waterweg

- Integraal waterbeleid

- Het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden van de waterweg en zijn aanhorigheden

- Het realiseren van een meer duurzaam en meer natuurvriendelijk van de waterweg en zijn aanhorigheden.

- Het inpassen van de waterweg in het landschap

Binnen dit kader houdt de Vlaamse Waterweg nv gegevens bij van klanten, schippers, landmeters, experten aannemers, studiebureaus, notarissen, onderhandelaars, gebruikers, houders of eigenaars van gronden,….

B. LEGITIEME BELANGEN

Naast de hierboven opgesomde doeleinden heeft De Vlaamse Waterweg nv nog een aantal legitieme belangen als entiteit die als basis dienen voor een aantal verwerkingen van persoonsgegevens. Daarbij let De Vlaamse Waterweg nv erop dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is en dat in elk geval het evenwicht met een eventuele impact op uw privacy niet wordt verstoord.

 

Zo worden o.a. persoonsgegevens verwerkt omwille van:

 • het maken van studies, (risico-, marketing- en andere) modellen en statistieken, waarbij zo snel mogelijk de link met individuen wordt doorbroken,
 • bewijs (archieven),
 • de vaststelling, de uitoefening, de verdediging en de vrijwaring van de rechten van De Vlaamse Waterweg nv of de personen die zij eventueel vertegenwoordigt, bijvoorbeeld bij geschillen,
 • synergie, efficiëntieverhoging, of andere voordelen die kunnen voortvloeien uit (gezamenlijke) verwerking bij een verwerker (zie bij Verwerker hierboven),
 • de veiligheid, beveiliging en bewaking van personen en goederen,
 • bestuur, (risico)beheer en controle van de organisatie, onder meer door rapportering, door het management respectievelijk beheers- en controlefuncties als
  • de juridische dienst (onder andere geschillenbeheer en juridische risico’s),
  • compliance,
  • risicobeheer, en
  • interne en externe audit,
 • gecentraliseerd, gecoördineerd of efficiënt beheer van klanten en van groepen van klanten of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten (bijvoorbeeld particulieren, ondernemingen, …) en profielen voor het beheer van klanten of voor het detecteren van behoeften van de klant,
 • evaluatie, vereenvoudiging en verbetering van de processen, zoals optimalisatie van campagnes, simulaties op de website bijvoorbeeld door statistieken, tevredenheidsonderzoek, gegevens uit cookies (zoals voorkeurinstellingen voor en klikgedrag op de website), …

C. TOESTEMMING

De Vlaamse Waterweg verwerkt uw identificatie gegevens en email-adressen om nieuwsbrief te sturen en contact formulier te beantwoorden. Wij voeren deze activiteit uit op basis van uw toestemming.

We bewaren uw identificatiegegevens en e-mailadressen om u nieuwsbrieven te sturen zolang u bent geregistreerd om nieuwsbrieven te ontvangen.

We bewaren uw identificatiegegevens en e-mailadressen i.k.v. vragen (contactformulier of via info@planbk.be) zolang het project lopende is.

 

VIII. MEER INFORMATIE OVER VERWERKING VAN SPECIFIEKE PERSOONSGEGEVENS

A. ALGEMEEN

De Vlaamse Waterweg nv verwerkt voor de genoemde doeleinden de persoonsgegevens die daar relevant voor (kunnen) zijn. Voor alle doeleinden samen gaat dat over een heel aantal verschillende (soorten) persoonsgegevens: gegevens die verband houden met uw persoon, uw eigendom, enz. Hieronder gaan we nader in op een aantal van die categorieën.

B. PUBLIEKE GEGEVENS

De Vlaamse Waterweg nv kan uw gegevens verwerken

 • die zijn onderworpen aan een publicatieplicht, bijvoorbeeld de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, het protest van wissels of een faillissement,
 • die u zelf publiek hebt gemaakt, bijvoorbeeld informatie op uw website of blog,
 • die publiek zijn, bijvoorbeeld omdat ze algemeen bekend zijn in de streek.

Dergelijke gegevens kunnen relevant zijn en gebruikt worden voor de meeste doelen die De Vlaamse Waterweg nv heeft aangegeven, inclusief voor de controle van gegevens in bestanden van De Vlaamse Waterweg nv op hun volledigheid en actualiteit.

De Vlaamse Waterweg houdt naar best vermogen de bron en datum van consultatie van dergelijke gegevens bij, onder meer om te kunnen inschatten of de gegevens nog actueel zijn.

C. FORMULIEREN – WEDSTRIJDEN, SIMULATORS, …

Als u een formulier van De Vlaamse Waterweg nv invult, verwerkt De Vlaamse Waterweg nv uiteraard de gegevens voor het administratief beheer van het proces waarin het formulier was ingebed. Dat kan een wedstrijd zijn, een simulator of een andere toepassing die De Vlaamse Waterweg nv ter beschikking stelt. Zo kunnen uw gegevens in een simulator die u afbreekt of later opnieuw wilt gebruiken, tussentijds opgeslagen worden zodat u ze later niet opnieuw hoeft in te vullen.

Om het proces te kunnen evalueren, kunt u eveneens gevraagd worden waarom u het proces afbrak, tenminste als u voldoende geïdentificeerd was op het ogenblik dat het proces is afgebroken, bijvoorbeeld door in te loggen in SWIM.

De Vlaamse Waterweg nv vraagt in principe expliciet uw toestemming om de informatie van het formulier ook te mogen gebruiken om u later te benaderen, al dan niet met informatie of voorstellen op uw maat. Als u klant bent en als zodanig geïdentificeerd voor of tijdens het proces (bijvoorbeeld door in te loggen in SWIM), dan neemt De Vlaamse Waterweg nv aan dat u wenst of minstens geen bezwaar hebt dat die informatie opgeslagen wordt of benaderd te worden op basis van de informatie in het formulier of het feit dat u het formulier opriep of invulde. In dat geval zal De Vlaamse Waterweg nv u wel de mogelijkheid geven om voor dat specifieke formulier aan te geven dat u die toestemming niet geeft.

D. CORRESPONDENTIE

Correspondentie met medewerkers van De Vlaamse Waterweg nv op hun werkplek (kantooradres, kantoorfax, functioneel of persoonlijk e-mailadres, …) wordt geacht professioneel te zijn en kan dus worden ingekeken door of in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv (medewerkers, informatici, onderzoekers, … in het kader van hun opdracht bijvoorbeeld efficiënte werkverdeling en/of centralisering van de aanpak, in het kader van continuïteit van de dienstverlening, bewijsvoering, controle op de werkplek, beveiliging of fraudebestrijding).

E. TELEFOONGESPREKKEN

De Vlaamse Waterweg nv kan telefonische gesprekken met u mee beluisteren of opnemen met het oog op de opleiding en coaching van de medewerkers, de verbetering van de kwaliteit, beveiliging en de processen en de bewijsvoering van opdrachten.

De Vlaamse Waterweg nv kan deze opnames bewaren gedurende de termijn waarbinnen problemen van bewijsvoering met betrekking tot die opdrachten zich kunnen voordoen..

Als De Vlaamse Waterweg nv een beroep doet op een verwerker, dan is die verwerker tegelijk ook verantwoordelijk voor de verwerking van het mee beluisteren of opnemen van telefonische gesprekken met het oog op de opleiding en coaching van de medewerkers en de verbetering van de kwaliteit. Hij kan dan deze opnames gedurende een korte duur (maximaal drie maanden) bijhouden voor dat doel.

COOKIEPOLICY

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen. De cookies bevatten een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan die website (sessiecookies) of tijdens latere bezoeken (permanente cookies). Cookies laten toe het gebruik van een website te vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren. De cookies worden niet aan derden door gegeven.

Voorbeelden van meest populaire cookies categorieën:

 • Essentiële cookies
  Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website (beter) te laten functioneren, bijvoorbeeld cookies die de laadtijd van webpagina’s beheren.

 • Functionele cookies
  Functionele cookies verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van de gebruiker en bieden, bijvoorbeeld de mogelijkheid om taalinstellingen te onthouden.
 • Analytische of performance cookies
  Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van gebruiker om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren.
 • Targeting of advertising cookies
  Targeting of advertising cookies volgen het surfgedrag van de gebruiker op om klant- of gebruikersprofielen samen te stellen.
  Die profielen worden meestal gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen die overeenkomen met de interesses van de bijhorende gebruikers.

  Bovendien worden ze gebruikt om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten en om marktanalyses uit te voeren.

Cookies beheren

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Gebruikte cookies op de site van planbk.be

De Vlaamse Waterweg nv maakt voor de website planbk.be gebruik van functionele cookies. Deze cookies staan er mee voor in dat de website naar behoren functioneert. De gebruikte cookies worden vermeld in onderstaande tabel

Naam Type Doel Bewaartermijn
cookiesjsr essentiële cookie Faciliteert GDPR-conform beheer van cookie toestemmingen. 1 jaar
lokale opslag essentiële cookie Slaat gegevens voor een snellere laadtijd en betere gebruikservaring. onbeperkt
sessie opslag essentiële cookie Slaat gegevens van de sessie op voor een snellere laadtijd en betere gebruikservaring. 1 sessie
_ga analytische cookie Onderscheidt unieke gebruikers op anonieme wijze 2 jaar
_gid analytische cookie Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.  24 uur
_gat_UA-201582111-1 analytische cookie Wordt gebruikt om de sessiestatus te behouden 2 jaar

 

Dit cookiebeleid is niet toepasselijk op internetsites van derden die u via links op de website planbk.be kan bezoeken.

Ten slotte verzoeken wij u om regelmatig deze webpagina te bezoeken. Wij behouden ons immers de mogelijkheid voor om ons cookiebeleid te wijzigen.