Hoe verloopt PLAN B-K?

Procedure voor complexe projecten

De opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk is allerminst eenvoudig. Vooral in de zone Harelbeke/Kortrijk zijn ingrijpende werken nodig. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van historische, beschermde sluizen op het kanaal, en met de vele betrokken partijen en gesprekspartners.

Het project wordt daarom behandeld volgens het Vlaams decreet Complexe Projecten. Deze nieuwe werkwijze brengt verschillende beleidsprocedures samen. Zo kunnen ook erg ingewikkelde projecten gerealiseerd worden binnen een aanvaardbare termijn.

Open communicatie staat daarbij centraal. De Vlaamse overheid moet het project goed onderbouwen. Vakkundig advies inwinnen én positief samenwerken met de bevolking is een must.

Ankerpunten in de studie

De procedure Complexe Projecten telt 4 fases met 3 beslissingsmomenten. Momenteel bevinden we ons in de onderzoeksfase. Hierbij gaan we op zoek naar de beste oplossing. Om te weten wat de beste oplossingen zijn, brengen we ze eerst stuk voor stuk in kaart.

Afbeelding
Onderzoeksfase
Onderzoekfase
In de onderzoeksfase worden de verschillende mogelijkheden op een geïntegreerde manier onderzocht en afgewogen. Op basis van de onderzoeksresultaten kan de Vlaamse regering vervolgens een voorkeursbesluit nemen over het project.
Opmaak alternatievenonderzoeksnota (AON)
In de alternatievenonderzoeksnota staan de doelstellingen en de reikwijdte van het geïntegreerde onderzoek. De nota beschrijft welke alternatieven er onderzocht worden en hoe het onderzoek zal verlopen.
Voorkeursbesluit (definitieve beslissing voorkeursoplossing)
Het voorkeursbesluit omvat op strategisch niveau de definitieve keuze voor één alternatief. Wanneer de Vlaamse Regering dit besluit goedkeurt, dan is deze oplossing definitief. Het voorkeursbesluit vormt de basis voor de verdere uitwerking van het project.
Afbeelding
Uitwerkingsfase
Uitwerkingfase
Het doel van de uitwerkingsfase is om het voorkeursbesluit verder te concretiseren tot een realiseerbaar project en om de uitvoeringswijze te bepalen. De focus ligt nu op het projectniveau.
Opmaak projectonderzoeksnota (PON)
De projectonderzoeksnota beschrijft het project en de flankerende maatregelen die opgenomen zijn in het voorkeursbesluit. In deze staat ook wat nog verder onderzocht moet worden.
Geïntegreerd onderzoek, projectniveau
Het effectenonderzoek wordt geïntegreerd uitgevoerd, met aandacht voor de vele aspecten die spelen. De verschillende onderzoeken worden maximaal op elkaar afgestemd en tegelijkertijd uitgevoerd.
Stappen richting projectbesluit
De opmaak van het projectbesluit is een tijdsintensieve stap. Uit het geheel van onderzoeken moeten nu de belangrijkste conclusies tegen elkaar afgewogen worden om een aanzet tot keuze te formuleren en motiveren.
Projectbesluit
Het projectbesluit bevat verschillende elementen die het gekozen alternatief beschrijven en onderbouwen samen met de nodige vergunningen en bestemmingswijzigingen om het project effectief te realiseren. Wanneer het projectbesluit goedgekeurd wordt door de Vlaamse regering, is het definitief en kan het uitgevoerd worden.
Afbeelding
Uitvoeringsfase
Uitvoeringfase
Het doel van de uitvoeringsfase is enerzijds om de werken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Anderzijds worden ook de nodige stappen wat betreft het beheer, de monitoring en de evaluatie van het project uitgevoerd.