Afbeelding
uitwerking

Group 2444
Uitwerkingfase

Vervolg fase
Het doel van de uitwerkingsfase is om het voorkeursbesluit verder te concretiseren tot een realiseerbaar project en om de uitvoeringswijze te bepalen. De focus ligt nu op het projectniveau.

Opmaak projectonderzoeksnota (PON)

De projectonderzoeksnota beschrijft het project en de flankerende maatregelen die opgenomen zijn in het voorkeursbesluit. In deze staat ook wat nog verder onderzocht moet worden.
-

Projectonderzoeksnota (PON)

Een op maat van het project geschreven onderzoeksmethodiek wordt opgesteld en neergeschreven in de projectonderzoeksnota (PON).

-

Publieke raadplegingen PON en adviesperiode

De PON wordt breed beschikbaar gesteld en voorgelegd voor advies. Iedereen, de bevolking, overheden en instanties, kunnen reageren op de verder uitwerking van het project.

-

Geactualiseerde versie PON

Op basis van de geformuleerde adviezen en reacties wordt de PON geactualiseerd.

Geïntegreerd onderzoek, projectniveau

Het effectenonderzoek wordt geïntegreerd uitgevoerd, met aandacht voor de vele aspecten die spelen. De verschillende onderzoeken worden maximaal op elkaar afgestemd en tegelijkertijd uitgevoerd.
-

Uitvoeren geïntegreerd onderzoek

Op basis van de geactualiseerde versie van de projectonderzoeksnota (PON) wordt het geïntegreerd onderzoek op projectniveau uitgevoerd. Gedurende het onderzoek zullen de verschillende stakeholders blijvend betrokken worden. 

-

Ontwerp van onderzoeksrapporten

De resultaten van het geïntegreerde effectenonderzoek vormt het ontwerp van onderzoeksrapporten.

-

Ontwerp van synthesenota

De synthesenota geeft een objectieve samenvatting van de resultaten van het geïntegreerde effectenonderzoek. De nota vormt de aanzet in de richting van het projectbesluit.

Stappen richting projectbesluit

De opmaak van het projectbesluit is een tijdsintensieve stap. Uit het geheel van onderzoeken moeten nu de belangrijkste conclusies tegen elkaar afgewogen worden om een aanzet tot keuze te formuleren en motiveren.
-

Voorontwerp projectbesluit

Op basis van onderzoeksresultaten worden de voor- en nadelen met elkaar vergeleken tot er uiteindelijk één uitvoeringswijze overblijft. Die gekozen uitvoeringswijze vormt het voorwerp van het voorontwerp van het projectbesluit.

-

Adviesverlening en adviesvergadering

In een formele adviesronde nemen de adviesinstanties de synthesenota, de ontwerp onderzoeksrapporten en het voorontwerp van projectbesluit door om hun advies te formuleren.

-

Ontwerp projectbesluit

Na de adviesronde stelt de Vlaamse Regering het ontwerp projectbesluit vast. Het ontwerp van het projectbesluit licht toe welk alternatief gekozen werd en waarom. Daarnaast wordt ook aangegeven welke effecten dit alternatief heeft op de omgeving en het milieu en hoe met negatieve effecten wordt omgegaan.

-

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek kan het publiek reageren op het ontwerp van het projectbesluit, de synthesenota en de onderzoeksrapporten. Het openbaar onderzoek duurt zestig dagen

Projectbesluit

Het projectbesluit bevat verschillende elementen die het gekozen alternatief beschrijven en onderbouwen samen met de nodige vergunningen en bestemmingswijzigingen om het project effectief te realiseren. Wanneer het projectbesluit goedgekeurd wordt door de Vlaamse regering, is het definitief en kan het uitgevoerd worden.