Afbeelding
onderzoek groen half

002 find 0
Onderzoekfase

Actieve fase
In de onderzoeksfase worden de verschillende mogelijkheden op een geïntegreerde manier onderzocht en afgewogen. Op basis van de onderzoeksresultaten kan de Vlaamse regering vervolgens een voorkeursbesluit nemen over het project.

Opmaak alternatievenonderzoeksnota (AON)

In de alternatievenonderzoeksnota staan de doelstellingen en de reikwijdte van het geïntegreerde onderzoek. De nota beschrijft welke alternatieven er onderzocht worden en hoe het onderzoek zal verlopen.
januari 2018

Workshops input alternatief nr. 3: ‘ringtacé’

Tijdens de opmaak van de AON werden workshops georganiseerd met de bevolking, om de reeds verworven inzichten te delen en samen na te denken over resterende vragen. Actoren stelden er de vraag om de opwaardering van het kanaal samen met de herinrichting van de R8 te onderzoeken. Vanuit deze vraag ontstond een derde alternatief, het ringtracé.

Onderzoeksmethodiek op maat

Een op maat van het project geschreven onderzoeksmethodiek werd opgesteld en neergeschreven in de alternatievenonderzoeksnota (AON).

Geactualiseerde versie AON en overwegingsdocument

De reacties die werden geformuleerd tijdens de publieke raadpleging werden gebundeld en verwerkt in een overwegingsdocument. Samen met het overwegingsdocument werd ook een geactualiseerde versie van de AON gepubliceerd op 8 april 2019. Op die datum werden ook de richtlijnen van de dienst MER i.k.v. het verdere onderzoek beschikbaar gesteld.

Geïntegreerd onderzoek, strategisch niveau

Tijdens het geïntegreerd onderzoek werden het project en de verschillende alternatieven op strategisch niveau onderzocht. Zoals beschreven in de AON gebeurde het onderzoek geïntegreerd aan de hand van 6 thema's en 29 onderzoeksaspecten.
maart 2020

Infomomenten eerste onderzoeksresultaten

In maart 2020 waren de eerste onderzoeksresultaten beschikbaar. Aan de hand van thematische infomomenten werden de inzichten gedeeld en besproken met de brede bevolking. Voor de infomomenten die vanwege corona afgelast werden, werden infoposters digitaal beschikbaar gesteld.

oktober 2020

Draftversie synthesenota en onderzoeksrapporten

Sinds oktober 2020 zijn de draftversies van de synthesenota en de onderzoeksrapporten beschikbaar. De onderzoeksrapporten bevatten alle resultaten van het geïntegreerd onderzoek. De synthesenota bevat een samenvatting van de resultaten van het onderzoek.

maart 2021

Ontwerp van synthesenota en onderzoeksrapporten

De ontwerp onderzoeksrapporten bevatten de resultaten van het geïntegreerd onderzoek volgens de 29 onderzoeksaspecten (incl. algemene bijlagen). Een objectieve samenvatting van de onderzoeksresultaten is neergeschreven in het ontwerp van synthesenota. 

De ontwerp synthesenota en de ontwerp onderzoeksrapporten worden samen met het voorontwerp voorkeursbesluit voor advies voorgelegd. 

Stappen richting voorkeursbesluit

De opmaak van het voorkeursbesluit is een belangrijke stap en vraagt de nodige tijd. Uit het geheel van onderzoeken worden de belangrijkste conclusies gedestilleerd, alternatieven tegen elkaar afgewogen en wordt een voorkeursalternatief geformuleerd.

Voorontwerp voorkeursbesluit

Op basis van de onderzoeksresultaten en uitgebreid overleg werd door het onderzoeksteam een voorkeursoplossing naar voor geschoven, het zogenaamde voorkeursalternatief. Dat voorkeursalternatief werd neergeschreven in het voorontwerp van het voorkeursbesluit.

2021

Adviesverlening en adviesvergadering

Het ontwerp van synthesenota, de ontwerp onderzoeksrapporten en het voorontwerp van voorkeursbesluit vormen het onderwerp van een formele adviesronde. In deze periode wordt advies gevraagd aan de adviesinstanties.

2022

Ontwerp voorkeurbesluit

Na de adviesronde stelt de Vlaamse Regering het ontwerp voorkeursbesluit vast. Het ontwerp voorkeursbesluit licht toe welk alternatief gekozen wordt als voorkeursalternatief. Die keuze wordt ook uitgebreid gemotiveerd.

2022

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek kan het publiek reageren op het ontwerp van het voorkeursbesluit, de synthesenota en de ontwerp onderzoeksrapporten. Het openbaar onderzoek duurt zestig dagen.

Voorkeursbesluit (definitieve beslissing voorkeursoplossing)

Het voorkeursbesluit omvat op strategisch niveau de definitieve keuze voor één alternatief. Wanneer de Vlaamse Regering dit besluit goedkeurt, dan is deze oplossing definitief. Het voorkeursbesluit vormt de basis voor de verdere uitwerking van het project.