Afbeelding
uitvoering

Surface1
Uitvoeringfase

Vervolg fase
Het doel van de uitvoeringsfase is enerzijds om de werken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Anderzijds worden ook de nodige stappen wat betreft het beheer, de monitoring en de evaluatie van het project uitgevoerd.

Voorbereiding en afspraken maken

-

Actualiseren financiële afspraken, procesnota en processtructuur

Ook in de uitvoeringsfase is een sterke structuur nodig: het projectteam zet alles in het werk om de werken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De procesnota wordt geactualiseerd, net zoals de financiële afspraken.

-

opmaken bestek en aanstellen aannemer

Nu de nodige werken in kader van het project gekend zijn, kan een bestek opgemaakt worden om de werken uit te voeren. Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure wordt een aannemer aangesteld om de werken uit te voeren. 

Uitvoering ter plaatse

-

Uitvoering projectbesluit

Het project wordt uitgevoerd, de werken op het terrein vatten aan.

-

Uitwerking rechtsgevolgen en uitvoering flankerende maatregelen

Samen met de uitvoering van het project worden een ganse reeks andere maatregelen goedgekeurd of gerealiseerd. Het is van belang in de processtructuur voldoende aandacht te hebben voor een tijdige uitvoering van de maatregelen uit het actieprogramma.

Beheer en exploitatie

-

Opmaak beheersplan en contract management

Eenmaal een project gerealiseerd, is het belangrijk om te waken over de kwaliteit. Daarom wordt een beheerplan opgemaakt met een inventaris van taken en verantwoordelijkheden, inclusief de nodige engagementen (financieel, personeel).

-

Monitoring van projecteffecten en bijkomende maatregelen

Eens het project gerealiseerd, gebeurt een evaluatie. Beantwoordt het project aan de oorspronkelijke doelstellingen? Doen de voorspelde effecten zich voor? In welke mate? Het projectbesluit bevat doorgaans een aantal clausules om extra maatregelen op te nemen indien bepaalde effecten zich meer of minder zouden manifesteren. Het is aan de bevoegde overheid die het projectbesluit heeft genomen, om eventuele extra acties in gang te zetten.